The Waste Society: Living with Material Overflows

Project funded by Academy of Finland (09/2018-09/2021), led by Prof. Jarno Valkonen 

The project seeks to understand municipal solid waste in all its complexity from a sociological viewpoint by following municipal solid waste practices from households (Entering the bin, Case 1) to contact points where household and official waste management entangle (Practicing the bin, Case 2), to the sites of industrial waste management (Leaving the bin, Case 3). Our aim is to examine waste as integral to everyday life, work, institutions and social relations in contemporary society. We ask, how does society shape waste and how does waste, in turn, shape society?

Jätteen yhteiskunta: aineellisen ylimäärän kanssa eläminen on Suomen Akatemian rahoittama projekti (09/2018-09/2021), jota johtaa professori Jarno Valkonen. 

Projektissa pyritään ymmärtämään kiinteitä yhdyskuntajätteitä sosiologisesta näkökulmasta kaikessa kompleksisuudessaan. Seuraamalla yhdyskuntajätteiden parissa toimimista kotitalouksista (Roskakoriin päätyminen, Tapaus 1) kontaktipisteisiin, joissa kotitaloudet ja virallinen jätehuolto kohtaavat (Roskakorin käytännöt, Tapaus 2), sekä teollisen jätehallinnan paikkoihin (Roskakorista lähteminen, Tapaus 3). Tavoitteemme on tarkastella jätettä nykyisen yhteiskunnan arkipäiväisen elämän, työn, instituutioiden ja sosiaalisten suhteiden osana. Kysymme, miten yhteiskunta muovaa jätettä ja miten jäte vuorostaan muovaa yhteiskuntaa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s